Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM)

Program Amacı

Programın temel amacı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ statüsündeki işletmeler veya büyük işletmelerin:

  • Türkiye’de veya yurtdışında yürüttüğü Ar-Ge ve yenilik projelerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olması,
  • İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 12 (oniki) ay önce alınmış olması

Uygun Proje Konuları

Desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanları Bakanlıkça belirlenir.